Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden
ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID .
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Hardwaxstore.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Hardwaxstore.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Hardwaxstore.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN .
2.1 Alle aanbiedingen van Hardwaxstore.nl zijn vrijblijvend en Hardwaxstore.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Hardwaxstore.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Hardwaxstore.nl dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.
ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN .
3.1 De vermelde prijzen zijn in euro`s inclusief BTW doch exclusief verzendkosten. Voor verzendkosten zie de respectievelijke producten. 3.2 Betaling dient bij aflevering van de goederen te geschieden zonder kortingen en/of compensatie tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 3.3 Betaling kan ook geschieden door storting van het totaalbedrag vooraf op onze bankrekening. Na ontvangst van betaling zullen de goederen verzonden worden. 3.4 Indien betaling, ongeacht welke oorzaak, achterwege blijft en wij onze vordering ter incasso uit handen hebben gegeven zijn alle kosten hiervoor voor rekening van de afnemer met een minimum van 15% van het totaalbedrag en bent u een vertragingsrente van 2 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag. 3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na melding van de prijsstijging door Hardwaxstore.nl
ARTIKEL 4. LEVERING .
4.1 Parket- en laminaatvloeren zijn niet uit voorraad leverbaar. Levering kan binnen één (1) maand plaatsvinden. Planken vloeren worden voor u op maat gemaakt en hebben daardoor een levertijd van plus minus vier (4) werkweken tenzij anders aangegeven door Hardwaxstore.nl 4.2 Indien wij de producten niet kunnen afleveren door afwezigheid en/of anderszins zullen wij extra vracht- en opslagkosten in rekening brengen. 4.3 Levering van de producten geschiedt tot de eerste deur op de begane grond tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.4 De consument heeft het recht de overeenkomst kosteloos en zonder ingebrekestelling te ontbinden indien niet binnen 30 dagen geleverd wordt.
4.5 In het geval van een speciaal besteld artikel wanneer dit bij het artikel op de site word vermeld, dan kan de consument de aankoop niet annuleren of retourneren.
ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD .
5.1 De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Hardwaxstore.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
ARTIKEL 6. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID .
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Hardwaxstore.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Hardwaxstore.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dat geval pas geaccepteerd indien de verpakking en haar inhoud van het product onbeschadigd is,niet is blootgesteld aan een te hoge luchtvochtigheid,of anderszins is blootgesteld aan schadelijke invloeden van buitenaf waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.6.4 De volgende artikelen kunnen niet retour; olieen lakken lijmen vloeren onderhoudsproducten hulp producten enz. Producten waarbij in de omschrijving staat aangegeven dat het z.g. bederfelijke waar is ofwel vers en daardoor kwetsbaar en/of speciaal bestelde artikelen zijn uitgesloten van het retourrecht en kunnen derhalve op geen enkele wijze retour worden genomen. 
ARTIKEL 7. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE .
7.1 Voor misverstanden, verminking, vertragingen op niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Hardwaxstore.nl, dan wel tussen Hardwaxstore.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Hardwaxstore.nl, is Hardwaxstore.nl niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Hardwaxstore.nl.
ARTIKEL 8. OVERMACHT .
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Hardwaxstore.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Hardwaxstore.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Hardwaxstore.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtsbehandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt
ARTIKEL 9. GARANTIE .
9.1 Op alle geleverde goederen rust de normale, door de fabrikant van het geleverde product, verstrekte fabrieksgarantie. 9.2 Onoordeelkundige verwerking van de geleverde producten kan de garantie doen vervallen. 9.3 Het niet opvolgen van de (verwerkings)voorschriften van de fabrikant kan de garantie doen vervallen.
ARTIKEL 10. DIVERSEN .
10.1 Wanneer door Hardwaxstore.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen gelden op grond van het feit dat Hardwaxstore.nl deze voorwaarden soepel toepast. 10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Hardwaxstore.nl in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Hardwaxstore.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 10.3 Hardwaxstore.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 10.4 Daar Hardwaxstore.nl op geen enkele wijze betrokken is bij de verwerking van de geleverde goederen is Hardwaxstore.nl op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor directe of indirecte schade welke ontstaat door deze verwerking. 10.5 De door Hardwaxstore.nl geleverde goederen werken onder invloed van schommelingen in de temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid. Schade welke ontstaat door een structureel te hoge of te lage temperatuur en/of relatieve luchtvochtigheid valt buiten onze verantwoording en komt derhalve niet in aanmerking voor schadevergoeding. 10.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.7 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

al 25 jaar dé grootste Osmo verdeler in de Benelux
Voor 18u besteld is vandaag verzonden met Postnl
Dé Osmo specialist met bijna 50 jaar ervaring !
Gratis thuisbezorgd vanaf € 50,- anders € 6,95
* We'll never share your email with anyone else.
Questions?
Heeft u vragen ?
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Taal
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies (uw privacy blijft gewaarborgd) Dit bericht verbergen Meer over cookies »